English | Español 

08-6749310   


info@hazera1939.co.il תנאי שימוש במוצרי החברה  (Terms and Conditions)

כללי

1.      התנאים וההגבלות אשר מפורטים להלן, הינם מחייבים מבחינה משפטית לגבי כל מי שעושה שימוש במוצרים (זרעים ומוצרים אחרים) אשר נמכרו או סופקו בכל דרך שהיא על ידי הזרע (1939) בע"מ (להלן: "הזרע" או "החברה"), או על ידי כל גורם אחר מטעם החברה.

2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש במוצרי החברה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם, על המשתמש לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש במוצרי החברה, מהווים הסכמה לתנאי השימוש כאמור.

הסכמה לתנאים ושינוי התנאים

3.      השימוש במוצרי החברה מהווה אישור להסכמתך לתנאים והגבלות אלה, בשלמותם וללא כל תנאי. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו, נא הימנע מלהשתמש במוצרי החברה. החברה עשויה לעדכן תנאים אלה מבלי לתת על כך כל הודעה. אנא הקפד לחזור ולקרוא דף זה בכל פעם שאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. השימוש באתר אינטרנט זה לאחר כל שינוי בתנאיו מהווה אישור לכך שאתה מסכים לתנאים המעודכנים. הגרסה הנוכחית של תנאים אלה היא מתאריך 30 ביוני 2021.

ההגבלות החלות על השימוש במוצרים

4.      השימוש בזרעים ובזנים של החברה (להלן: "המוצרים") ייעשה בכפוף לתנאים ולהגבלות אשר מפורטים להלן:
-        בעצם פתיחת האריזה של המוצרים או בעצם השימוש במוצרים של החברה הינך מאשר הסכמתך לתנאים אלה במלואם.

-        אם אינך מסכים לתנאי מסוים או במקרה שאינך מבין את אחד התנאים המפורטים בתקנון ו/או בתנאי שימוש אלו ו/או בתנאים שנמסרו לך על ידי החברה עליך להחזיר את האריזה, מבלי לפתוח אותה, בתוך 21 יום ממועד קבלת המוצרים, כתנאי לקבלת החזר מלא של התמורה ששילמת עבור הזרעים. לא תתאפשר החזרת מוצרים שאריזתם נפתחה, או לאחר 21 יום ממועד קבלתם. 

-         הזרע אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למוצרי החברה שנרכשו שלא באמצעות החברה או גורמים מוסמכים לשיווק הזרעים של החברה מטעמה.

-        הזרעים יוצרו בהתאם לסטנדרטים הגבוהים של החברה. עם זאת, הביטוי של הזרעים ושל הזנים תלוי במספר רב של גורמים (למשל תנאי סביבה וגידול, ניהול הגידולים, אחסון, פגמים שלא אותרו). החברה אינה ערבה לכך שהשימוש במוצרים ישיג תוצאות מסוימות או צפויות. בהתאם, מחיר הזרעים מהווה חלק מזערי מפוטנציאל ההכנסות מגידול מוצלח.

הנך מסכים כי:

  • הקונה / המשתמש במוצרים ייהנה ממלוא פוטנציאל ההכנסות העשויות לנבוע מהמוצרים, אך יישא גם במלוא הסיכון הכרוך בשימוש במוצרים ובגידולם. אם בכוונת המשתמש לעשות במוצרים שימוש מסחרי עליו לרכוש ביטוח נגד תוצאות בלתי מספקות ולפעול בהתאם לכל דין.
  • למעט לגבי נתונים שחובה ל לציינם לפי כל דין ושהודפסו על גבי אריזת המוצרים (נתונים אשר הינם סטטיסטיים בלבד, הנוגעים למוצרים בעת מכירתם ולא בהכרח לאחר מכן) ובכפוף להקלות הקבועות בדין, המוצרים נמכרים כמות שהם (AS IS) ללא כל הבטחה או מצג מצד החברה, מילולי, בכתב או אחרת, לא במישרין ולא בעקיפין. בהתאם, והחברה לא תישא באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לרבות בקשר עם יעוץ אגרוטכני, לכל נזק ו/או הוצאה ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, ולרבות בקשר להיותם של המוצרים חופשיים ממחלות וממוטציות גנטיות (GMO) ובקשר עם התאמת הזרעים למטרה או שימוש כלשהם, מסחריים או אחרים.
  • אחריות החברה מוגבלת בכל מקרה עד למחיר ששולם עבור המוצרים. בשום מקרה לא יהיו החברה או הפועל מטעמה אחראים לנזקים ו/או הוצאות ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, מכל עילה שבדין מעבר למחיר ששולם עבור המוצרים כאמור.
  • תלונות תימסרנה בכתב בלבד, בצירוף אריזת המוצרים, ותדווחנה מיידית כדי לאפשר בדיקת הגידול, האריזה והמוצרים ע"י נציגי החברה ומי מטעמה. אי-קיום האמור יפגע במהימנות טענות שבדיקתן לא התאפשרה בזמן אמת.
  • המוצרים מיועדים לגידול יחיד. ריבוי וגידול חוזר, שמירת חומרים ממוצר שנקצר לצורך ייצור או לשימוש אחר אסורים באיסור מוחלט וכן אסורים כל שימוש בזרעים לטיפוח ולהכלאה וכן כל ביצוע שינוי אחר בזרעים.
  • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל תוצאה של שימוש במוצרים שאינו תואם תנאי שימוש אלו, ואף שומרת לעצמה את הזכות לשיפוי מצד משתמש במוצרים שפעולותיו אינן תואמות לתנאי השימוש כאמור, ואשר בגינן הוגשה נגד החברה התראה ו/או תביעה וכיוצ"ב.
  • חלה עליך החובה למסור תנאי שימוש אלו בכתב לכל המקבל מוצרים ממך ולכל המשתמש בהם ו/או בשתילים שיוצרו מהם. באי-קיום האמור תהיה אחראי לשפות ולפצות את החברה והפועל מטעמה כנגד כל דרישה ו/או תביעה של מקבל/משתמש כאמור.
  • מחיר הזרעים נקבע בהסתמך על הגבלת האחריות שלעיל. גבול אחריות אחר ומחיר תואם יוסכמו בכתב בלבד. כל אחד מהתנאים דלעיל ייאכף כלשונו במידה המרבית האפשרית על פי הדין.

הדין החל ומקום השיפוט

·         על כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהמוצרים, יחול הדין המהותי והפרוצדוראלי של מדינת ישראל בלבד, והשיפוט הבלעדי בקשר לכך יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב בלבד.

 

השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות בלבד אך האמור מתייחס לשני המינים באופן שווה.

 

 

 


 

צור קשר

מלאו פרטים ליצירת קשר

logo בניית אתרים