English | Español 

08-6749310   


info@hazera1939.co.il תנאי שימוש באתר "הזרע (1939) בע"מ"

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "הזרע (1939) בע"מ" (להלן בהתאמה: "הזרע" ו- "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת all2.

מסמך זה מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון").

כללי

1.      האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד משמעו גם רבים, ולהיפך.

2.      האתר מיועד לצורך העמדת מידע עבור המתעניינים בפעילות הזרע, קבלת מידע אודות הזרע, וכאמצעי ליצירת קשר עם הזרע.

3.      כניסת משתמש אל האתר, שהותו באתר, או שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, תיחשב הסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון, ללא הגבלה או התניה ביחס לאמור בתקנון, והוא מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו. אם משתמש אינו מסכים להוראות התקנון, כלשונן, הינו מתבקש לחדול מלעשות כל שימוש באתר, לרבות גלישה בו.

4.      התקנון ותנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של הזרע. לכן, לפני כל עיון או שימוש כלשהו באתר, הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

5.      כל התייחסות ל"הזרע" בתקנון משמעה גם התייחסות לבעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות להזרע ו/או כל מי מטעמה,וכל מי שהורשה מטעמה.

6.      הוראות התקנון הן מצטברות. אין בהתייחסות לנושא מסוים כדי לגרוע מכלליות האמור בתקנון.

זכויות יוצרים

7.      לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בשמה של חברת הזרע, בסימני המסחר של הזרע, בעיצוב האתר וכן בפרסומיה של הזרע באתר, שייכות להזרע. זכויות יוצרים אלה חלות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה שבאתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן צוין במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

8.      המשתמש באתר רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, בכפוף לדיני הקניין הרוחני במדינת ישראל ולחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 בפרט. במקרה של ציטוט מתוך התוכן המוגן, יקפיד המשתמש לאזכר את שמו של יוצר התוכן (אם הזרע ואם גורם אחר), את מקורו ואת מקום הימצאו באתר הזרע.

9.      בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לבצע באופן פומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, או לפרסם חומר מוגן, להכין יצירה המבוססת באופן מהותי על יצירה של הזרע, או להשכיר יצירות כאלה, או לבצע בהן כל עסקה שהיא ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת הזרע.

10. אי עמידה בהוראות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

תנאי שימוש ואחריות

11. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית, ובכלל זה יפעיל שיקול דעת בלעדי בהסתמכותו על תוכן, מידע, שירותים, דעות ועמדות המוצגים באתר - או באתר אחר אליו קיימת אפשרות הפניה מתוך האתר, לרבות מידע, תוכן, הצעות, ועמדות המוצגות או המפורסמות שם.  

12. הזרע אינה אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש, או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש עקב שימוש באתר, גישה או אי גישה לאתר או לאתר אחר, או להסתמכות על תכנים או מופעים באתר כאמור לעיל.

13. הזרע אף לא תהיה אחראית בגין וירוסים או קלקולים וכיוצ"ב שיגרמו למחשב המשתמש או לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר או גלישה בו.

קישורים

14. יתכן שימצאו באתר קישורים (links) לאתרים של צדדים שלישיים או לדברי פרסומת, לכתבות, למידע, להצעות וכיו"ב המצויים באתר אחר או שייכות לתאגיד אחר (כל אחד מאלה, לעיל ולהלן: "אתר אחר").

15. קישור לאתר אחר נועד לנוחות המשתמש בלבד ואין לראות בו כהמלצה של הזרע ביחס לאתר אחר או לחברה הקשורה אל האתר האחר או למוצרים ו/או שירותים שנמכרים באתר אחר.

הדין החל ומקום השיפוט

16. על כל דבר ועניין הקשור או הנובע מהאתר או מהתקנון, יחול הדין המהותי והפרוצדוראלי של מדינת ישראל בלבד, והשיפוט הבלעדי בקשר לכך יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל-אביב בלבד.

 

 

צור קשר

מלאו פרטים ליצירת קשר

logo בניית אתרים