English | Español 

08-6749310   


info@hazera1939.co.il 
החברה הקימה כרם אם לאספקת חומרי ריבוי למשתלות וכן מטע אבוקדו המספק זרעי כנות לשתילי אבוקדו. את חומרי הריבוי מגדלת הזרע (1939) בחוות יזרעם שבנגב הצפוני- חבל ארץ מבודד, תחת משטר סניטציה קפדני. תנאים אלו מאפשרים ייצור של חומרי ריבוי איכותיים הנקיים מוירוסים, המשווקים לרוב שתלני ישראל.

 

גפן:

חומרי הריבוי כוללים היצע של כנות שונות ומגוון רחב מאוד של זני יין ומאכל.

הכרם הראשון ביזרעם ניטע ב-1966. בשנת 2009 חידשה החברה את הכרם ובחלקות חדשות נשתלו צמחי אם שמקורם מאוניברסיטת דיוויס קליפורניה ולאחר שנבחנו ונבדקו לניקיון מוחלט מווירוסים. בכרם הושקעו כל הידע והניסיון שהצטברו בחברה במהלך השנים, תוך שמירה על פיטוסניטציה מוחלטת ולדעת רבים מאנשי המקצוע הוא ברמה הגבוהה ביותר. 
אספקת חומרי ריבוי לגפן 2017- חוות יזרעם

 
אבוקדו:

החברה מייצרת ומספקת מאז 1965 זרעים עבור מגוון זני כנות מהסוג המערב הודי לשתילי אבוקדו. המטע מבודד מכל הפריה זרה של מטעים מסחריים.

הכנות מותאמות לסוגי קרקעות שונים ומצטיינות בקרקעות שוליות בעלות רמות גיר גבוהות ובמי השקיה ברמת מליחות גבוהה. כיום עשרות אלפי דונמים של מטעי אבוקדו בארץ ובחו"ל (בעיקר בדרום אמריקה) מבוססים על כנות שגודלו במטע האם בחוות יזרעם של החברה. 

logo בניית אתרים